Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us

ตัวอย่างวิจัยวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.htmlการพัฒนาการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / อตินุช ทิมวัฒนา.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Atinuch_T.pdf


การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา / ศุภลักษณ์ จันทนกูล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Supaluk_C.pdfการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำสำหรับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 / ธันย์ชนก มะลิทอง.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Thunchanok_M.pdfการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์การสอน เรื่อง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / ฉลวย พานิคม.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Chaluay_P.pdf


Top of Form 1

การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้่นประะถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity / กอบกุล สกุลแก้ว.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Kobkul_S.pdf


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยที่สอนโดยวิธีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินี / นภวรรณ เกตุกำจร.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Noppawan_K.pdf


Top of Form 1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์

จำลอง / กณกวรรณ กอกหวาน.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Kanokwan_K.pdf


Top of Form 1

การสร้างแบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 ชุดอักษร / โดย สุทธิ์สินี ยิ้นซ้อน   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Suthsinee_Y.pdf


การหาประสิทธิภาพแบบฝึกหัดซ่อมเสริมการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / พิสมัย เลิศชนะ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Pitsamai_L.pdf


ประสิทธิผลของการประเมินตามสภาพจริงในกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สุรินดา บรรจงรักษา.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Surinda_B.pdf


ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี / สุจิตรา บัวสวรรค์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Sujitra_B.pdf


Top of Form 1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาล

สามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร / บังเอิญ เชื้อทอง.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Bungearn_C.pdf


ผลการวัดประเมินการเรียนรู้ด้วยการจดบันทึกที่มีความสามารถในการอ่านคำศัพท์การเขียนคำ

ศัพท์และการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / นพมาศ พุ่มฉวี.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Nopamat_P.pdf


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน

คำใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนตามรูปแบบการสอนของฮันเตอร์ และวิธีสอนตามปกติ  คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001469


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำยากของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมการศึกษาและการสอนตามคู่มือครู  คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001763


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำและชนิดของคำ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ

คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003622


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที 2   คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001000


การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / ภาสินี ขันแก้ว / 2547

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=13659


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ สาวิตรี อยู่สุ่ม

http://khoon.msu.ac.th/full161/sawitri134292/titlepage.pdf


การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และวิธีการ

เรียนรู้แบบ SYNECTICS / วิทยานิพนธ์ ของ จักรเพชร สุริยะกมล

http://khoon.msu.ac.th/full141/jukpet132323/titlepage.pdf


การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ รุจิรา สระคำ

http://khoon.msu.ac.th/full154/rujira133607/titlepage.pdf


การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เที่ยวเมืองสามชัย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรุณี จิรมหาศาล

http://khoon.msu.ac.th/full119/arunee11700/titlepage.pdf


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ / วิทยานิพนธ์ ของ ยุทธภูมิ ดรเถื่อน

http://khoon.msu.ac.th/full123/yoottapoom12183/titlepage.pdf


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนเรียงความด้วยการเรียนแบบร่วมมือ

โดยใช้แผนภูมิความคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภนันท์ หงษ์ภู

http://khoon.msu.ac.th/full125/supanan12368/titlepage.pdf


การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อาคม ทองเกษม

http://khoon.msu.ac.th/full109/arekom10661/titlepage.pdf


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ขนิษฐา จิตศรัทธา

http://khoon.msu.ac.th/full108/kanittha10570/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน

แบบร่วมมือด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทย เรื่องรามเกียรติ์และคำราชาศัพท์นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ มยุรี ศรีคะเณย์

http://khoon.msu.ac.th/full59/mayuree4877/titlepage.pdf


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัศมี อุกประโคน

http://khoon.msu.ac.th/full59/russamee4866/titlepage.pdfการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนที่ความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละออง มุ่งแซกกลาง

http://khoon.msu.ac.th/full53/laaong4529/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความด้วยแผนภูมิความคิด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวรรณา ขมโคกกรวด

http://khoon.msu.ac.th/full43/suwanna3912/titlepage.pdf


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อยู่อย่างไทยไม่ไร้คุณค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชลธิชา สระมูล

http://khoon.msu.ac.th/full79/chonticha7673/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำสุภาพวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิริพรรณ ช่วยบุดดา

http://khoon.msu.ac.th/full36/siripan3371/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การสะกดคำยากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยาภรณ์ สร้อยระย้า

http://khoon.msu.ac.th/full36/piyaporn3368/titlepage.pdf


การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัญญานุช ศรีชุม

http://khoon.msu.ac.th/full79/chatyanuch7833/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะการเขียนจดหมาย โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร ขวาไทย

http://khoon.msu.ac.th/full39/somporn3651/titlepage.pdfจรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220