Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิชานาฎศิลป์ระดับประถมศึกษา
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html


การประดิษฐ์ท่ารำชุดเซิ้งเกลือสินเธาว์ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัลยาณี ศรีสมบัติ

http://khoon.msu.ac.th/full124/kanlayanee12264/titlepage.pdfการประดิษฐ์ท่ารำประกอบกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ฟ้อนบัวสวรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รังษิยา งามวงศ์

http://khoon.msu.ac.th/full80/rangsiya8092/titlepage.pdfการพัฒนาเพลงและท่ารำเซิ้งคำขวัญเมืองอุดรธานี สาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ รัตนมงคล

http://khoon.msu.ac.th/full136/sudjai131531/titlepage.pdf


ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยแขนงดนตรี-นาฎศิลป์ของครูผู้สอน ชั้น ประถมศึกษา

ปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม / ปริญญานิพนธ์ ของ สุรสิทธิ์ ปินะเล

http://khoon.msu.ac.th/full87/surasit9007/titlepage.pdf


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการฝึกทักษะสาระนาฎศิลป์ เรื่อง รำวง

มาตราฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิมล โสภา

http://khoon.msu.ac.th/full160/pornpimol134161/titlepage.pdf


ผลการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องนาฎยศัพท์ สาระนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นัฐพงษ์ จำปาชุม

http://khoon.msu.ac.th/full106/nattapong10264/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องฟ้อนเล็บโดยใช้เพลงล้านนาประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 = Development of learning plans on the topic of Fon Leb using modern Lanna songs for prathom sulsa 5 students / อิสรีย์ เธียรพัฒนเดช / 2553

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22771


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมนาฎศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน

ซ่อมเสริม 2 รูปแบบ / วรสรวง สุทธิสวรรค์ / 2541

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4796การเปรียบเทียบผลของการใช้แม่แบบเพื่อนชายและแม่แบบเพื่อนหญิงเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ต่อการเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะ

สุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร / ปิยะธิดา เกษสุวรรณ.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Peeyateeda_K.pdf


Top of Form 1

การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กิจกรรมนาฎศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากเทปโทรทัศน์ กับการสอนปกติ / อนันต์นพ นิรมล.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Anannop_N.pdfการสร้างบทเรียนสไลด์เทปเสียง ประกอบการสอนกิจกรรมนาฎศิลป์เรื่องท่ารำประกอบ เพลง

นกขมิ้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นิมิต ลิลา.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Nimit_L.pdf


การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ รำวงมาตรฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ธีรารัตน์ งามปลั่ง.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Teerarat_N.pdf


การสร้างหนังสือเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม ชุดเพลงพื้นเมืองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน วิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ชั้ประถมศึกษาปีที่ 4 / กรรณิกา ศรีประยูร.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Kannika_S.pdf


Top of Form 1

ผลการใช้รายการวีดิทัศน์เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์โขนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สมเกียรติ วรรณเฉลิม.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Somkiat_W.pdf


Top of Form 1

ผลการใช้วีดิทัศน์แบบโปรแกรมกิจกรรมนาฎศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อัมพร น้อยสุวรรณ์.   http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Amporn_N.pdf

Bottom of Form 1

ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีชีวิตที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / จุฑาภรณ์ พุทธโอวาท.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Jutaporn_P.pdfการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมนาฎศิลป์ของนักเรียนที่บกพร่องทาง การได้ยิน กับนักเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนพญาไท / กัลยา หนูจ่าย.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Kullaya_N.pdf
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูนาฎศิลป์ในระดับประถมศึกษา / แสวง สมวงศ์ / 2542

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6080