Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้า อิสระ ของ ศิริกมล ศรีภูมั่น

http://khoon.msu.ac.th/full177/sirikamon135959/titlepage.pdf
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI / วิทยานิพนธ์ ของ ภาณี ระรื่นรมย์

http://khoon.msu.ac.th/full157/pharnee133875/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพย์ของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยา

ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เรืองศักดิ์ หงษ์ทะนี

http://khoon.msu.ac.th/full132/ruengsak131179/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ สอนแบบซิปปากับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุรีภรณ์ บุญแท้

http://khoon.msu.ac.th/full138/suriphon131804/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิริลักษณ์ สายเพชร

http://khoon.msu.ac.th/full121/siriluk11923/titlepage.pdf
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุษา แก้วกู่

http://khoon.msu.ac.th/full107/ausa10403/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัมพร วงศ์ศรีอาจ

http://khoon.msu.ac.th/full100/aumporn9603/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  น้ำและอากาศในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อักษราภัค ศรีจันทร์

http://khoon.msu.ac.th/full107/auksornphak10504/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง สารอาหารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกับการเรียนแบบกลุ่มสืบ ค้นตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ชัชวาลย์ เจริญบุญ

http://khoon.msu.ac.th/full76/chatchawan7280/titlepage.pdfการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ รจนา วิเศษวงษา

http://khoon.msu.ac.th/full67/rodjana5719/titlepage.pdf
การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ สมพงษ์ มาลัยเถาว์

http://khoon.msu.ac.th/full65/sompong5482/titlepage.pdf
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง พลังงานกับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ น้ำฝน แสงลา

http://khoon.msu.ac.th/full37/numfon3470/titlepage.pdf
ผลการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรศิริ เทียนวรรณ

http://khoon.msu.ac.th/full125/pornsiri12306/titlepage.pdf
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivist) / สุชาดา บัวลอย.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Spe_Ed/Suchada_B.pdf
Top of Form 1

ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นเทคนิคการใช้ คำถามที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เบญจา เรืองเสมอ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Benja_R.pdf
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา / ชิดชล ศิรโรจน์สถิต / 2541

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4913
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ / อรวรรณ พลายละหาร.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Orawan_P.pdf
การวิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 3 ตามความมุ่งหมายของการสอน วิทยาศาสตร์ / วีระ ตั้งชวาล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Nom/Veera_T.pdf
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วัฒนา จิรธนสมบัติ.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Watana_C.pdf

Top of Form 1

การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนประกอบหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ที่ สร้างขึ้นด้วยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับความเป็นอยู่และปัญหาชนบทภาคกลาง / ประหยัด จิระวรพงศ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Brayat_J.pdf
Top of Form 1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ศิริภรณ์ เม่นมั่น.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Siriporn_M.pdf
Top of Form 1

การสร้างชุดการสอนประกอบหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 3 ให้สัมพันธ์กับลักษณะ ความเป็นอยู่และปัญหาชนบทภาคกลางโดยใช้วิธีวิเคราะห์ระบบ / บุบผา สยามชัย.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Buppha_S.pdf

Top of Form 1

การสร้างบทเรียนโปรแกรมสไลด์เทป เรื่อง  จักรวาลและอวกาศในกลุ่มวิชา สร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กมล ศรีประสาธน์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Kamol_S.pdf

ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรคนิยมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ด้าน วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร / หทัยรัตน์ เขียวเอี่ยม.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Hathairat_K.pdf