Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 3
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html


ผลการสอนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติที่มี ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาสายันต์ ผงพิลา

http://khoon.msu.ac.th/full184/sayan379/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) /วิทยานิพนธ์ ของสุรีย์พันธุ์ พันธุ์ธรรม

http://khoon.msu.ac.th/full174/sureepan135648/titlepage.pdfการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรกมล ภาษี

http://khoon.msu.ac.th/full180/kornkamon11/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนีย์ หมวดเมือง

http://khoon.msu.ac.th/full166/wantanee134825/titlepage.pdfผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เอกพล อาจนนท์ลา

http://khoon.msu.ac.th/full158/ekkapol133988/titlepage.pdf


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิลาวัณย์ อุทามนตรี

http://khoon.msu.ac.th/full166/wilawan134828/titlepage.pdf


ผลการใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา

ศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรานุช ชื่นชม

http://khoon.msu.ac.th/full179/waranuch136095/titlepage.pdf


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง เครื่องใช้

ไฟฟ้าในบ้าน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อ่อนสี ศรีเที่ยง

http://khoon.msu.ac.th/full160/onsri134231/titlepage.pdf


การพัฒนาแผนการเรียนและการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท

ยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของมณีภรณ์

http://khoon.msu.ac.th/full160/maneeporn134150/titlepage.pdf


ผลการเรียนด้วยเทคนิคการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีโดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนการคิดวิจารณญาณและจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สำอาง สีหาพงษ์

http://khoon.msu.ac.th/full158/sumang133929/titlepage.pdfผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีโดยใช้เทคนิคการรู้คิดกับ

การเรียนตามคู่มือครูทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดเชิงวิพากษ์และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ เสฐียรพงษ์ ศิวินา

http://khoon.msu.ac.th/full150/satianpong133123/titlepage.pdf


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเจตคติ ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น / วิทยานิพนธ์ ของ อาฬวี ภิญโญดม

http://khoon.msu.ac.th/full140/alawi132098/titlepage.pdf


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ

สอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์และการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สันต์ เพียรอดวงษ์

http://khoon.msu.ac.th/full149/sunte132991/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญสม นุชสาย

http://khoon.msu.ac.th/full132/boonsom131121/titlepage.pdf


ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตนา สุขศรี

http://khoon.msu.ac.th/full148/rattana132945/titlepage.pdf


ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์

http://khoon.msu.ac.th/full141/sirilak132150/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) กับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อนงค์ คำแสงทอง

http://khoon.msu.ac.th/full137/anong131757/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเจตคติ เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้และแบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ พัชรินทร์ เทียบพิมพ์

http://khoon.msu.ac.th/full138/phatcharin131832/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย

กลุ่มร่วมมือที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดมวิทย์ สุระโคตร

http://khoon.msu.ac.th/full134/udomwit131339/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาวิทยา

ศาสตร์ เรื่อง เอกภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กาญจนา ฟองจันทร์

http://khoon.msu.ac.th/full128/kanjana12683/titlepage.pdf