Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิทยาศาสตร์  ระดับอนุบาลท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html
Top of Form 1

การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ / พิมพ์พรรณ ทองประสิทธิ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pimpun_T.pdf

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศา สตร์นอกห้องเรียน / สุมาลี หมวดไธสง.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sumalee_M.pdf
Top of Form 1

ทักษะการหามิติสัมพันธ์และทักษะการลงความเห็นของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ แบบปฏิบัติการทดลองและแบบปกติ / สิริมา สิงหะผลิน.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sirima_S.pdf

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟัง

นิทาน / ศศิพรรณ สำแดงเดช.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sasiphan_S.pdf
Top of Form 1

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย / สำรวย สุขชัย.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_chi_Ed/Samruay_S.pdf

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สีจากธรรมชาติ   ที่มีต่อทักษะฟื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย / ยุพาภรณ์ ชูสาย.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Yupaporn_C.pdf
Top of Form 1

ผลการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียนที่มีต่อทักษะการสังเกตของเด็ก

ปฐมวัย / ศรีนวล รัตนานันท์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Srinaul_R.pdf

ผลของการบันทึกประกอบประสบการณ์วิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก ปฐมวัย / พีระพร รัตนาเกียรติ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Peeraporn_R.pdf
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / อภิญญา มนูญศิลป์ / 2542

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6105
ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางวิทยา

ศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัสน์นันท์ ศรีทราไชย

http://khoon.msu.ac.th/full165/patsanan134764/titlepage.pdf

ผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวคิดพัฒนาการ

และการเรียนรู้ของสมอง (Brain - based learning) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สารภี ชมภูคำ

http://khoon.msu.ac.th/full159/saraphee134047/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นใน ตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

ร่วมกับการบริหารสมองกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลักคณา คำก้อน

http://khoon.msu.ac.th/full151/lakkhana133265/titlepage.pdf
การพัฒนาชุดการสอนหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สถิตย์ ศรีถาวร

http://khoon.msu.ac.th/full105/sathit10093/titlepage.pdf
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ / วิทยานิพนธ์ ของ ศุภวารี ศรีนวล

http://khoon.msu.ac.th/full76/supawaree7186/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT หน่วยสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพิชญา ชมวิชา

http://khoon.msu.ac.th/full134/supischa131320/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เรื่อง  ผีเสื้อแสนสวย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี สุราอามาตย์

http://khoon.msu.ac.th/full6/supranee525/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง แมลง ชั้นอนุบาลปีที่ 2/ การศึกษา ค้นคว้าอิสระ ของ จิราพร จุลละศร

http://khoon.msu.ac.th/full109/jiraporn10670/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง  ผลไม้แสนอร่อย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุบลรัตน์ มูลแก้ว

http://khoon.msu.ac.th/full57/ubonrat4752/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง  ผักสดสะอาด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อาทิตยา ยอดญาติไทย

http://khoon.msu.ac.th/full67/artitaya5737/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการชั้นอนุบาลปีที่ 2 สาระธรรมชาติรอบตัว หน่วยกลางวัน-กลางคืน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณา บุตรพรม

http://khoon.msu.ac.th/full119/supanna11707/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง  ฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษา ค้นคว้าอิสระ ของ เฉลิมศรี ทองทับ

http://khoon.msu.ac.th/full117/chalermsri11465/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว หน่วย ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รำไพ แก่นภักดี

http://khoon.msu.ac.th/full124/rumpai12223/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยไม้ดอกและไม้ประดับ ชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัญชลี ชาวเหนือ

http://khoon.msu.ac.th/full100/aunchalee9609/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาหน่วยการเรียน ธรรมชาติรอบตัว เรื่อง  กล้วย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สาลี่ พรหมมิ

http://khoon.msu.ac.th/full92/salee7804/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัว เรื่อง ฝนชุ่มฉ่ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุทัยทิพย์ ชาครนิธิพงศ์

http://khoon.msu.ac.th/full120/yuthaitip11762/titlepage.pdf
การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ตามแนว

การสอนแบบโครงการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร โฮมแพน

http://khoon.msu.ac.th/full145/supaporn132686/titlepage.pdf

ผลการจัดประสบการณ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง สัตว์เลี้ยงแสนรัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทิราอันอามาตย์

http://khoon.msu.ac.th/full121/chantira11973/titlepage.pdf
ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา หน่วยสัตว์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้า อิสระ ของ กมลรัตน์ อินทะพุฒ

http://khoon.msu.ac.th/full139/kamonrat131978/titlepage.pdf

ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ฤดูกาล  ด้วยกิจกรรม

บูรณาการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จีระภา โสมปัดทุม

http://khoon.msu.ac.th/full128/jeerapa12635/titlepage.pdf