Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.htmlTop of Form 1

การใช้การเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม / อารีญา เชี่ยวจอหอ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Ariya_C.pdfการใช้กิจกรรมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดระดับสูงของนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 3 / จำปูน สำอาง.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Champoon_S.pdfTop of Form 1

การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร / สุพรรณี เสนภักดี.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Supannee_S.pdfการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้การ์ตูนดำเนินเรื่อง วิชาภาษาอังกฤษ "Englsih is fun" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ปิติมนัส บรรลือ.   

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Pitimanus_B.pdfการศึกษาผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / เรณู รื่นยุทธ.   

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Raynoo_R.pdfTop of Form 1

การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมทัศนศิลป์และกิจกรรมการตอบสนอง

ด้วยท่าทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 / ศศิธร เจริญใจ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Sasitorn_C.pdf


Top of Form 1

ผลของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคู่กับการชี้แนะที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร / เบญจมาศ ชุ่มอารมณ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Benchamas_C.pdf


การใช้กิจกรรมการเรียนนู้แบบใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using brain-based learning activities to promote English vocabulary knowledge and reading ability of Prathom Su / อรวรรณ บุญสมปาน / 2551

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19956การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิด

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of mind mapping activities to enhance English language abilities and thinking skills of Prathom Suksa 3 students / ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ / 2547

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=12766การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ศรีทัย สุขยศศรี / 2542

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=5721การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of computer-assisted instruction lesson on english vocabulary for prathom suksa 3 students เนาวรัตน์ กองตัน / เนาวรัตน์ กองตัน / 2551

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=18207ปฏิกิริยาร่วมระหว่างความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษและประเภทของแบบฝึกโคลซต่อ

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Interaction between English learning ability and types of cloze procedure exercises in English reading comprehe / อนงค์ อินตาพรหม / 2548

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=13509การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง MYSELF ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชญาดา บำรุงนา

http://khoon.msu.ac.th/full168/chayada134984/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม / การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ ของ นิตยา ดวงเงิน

http://khoon.msu.ac.th/full36/nitaya3454/titlepage.pdf
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แรกขวัญ ครองงาม

http://khoon.msu.ac.th/full45/rackkaow4132/titlepage.pdf
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แถบบันทึกเสียง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กาญจนา สายบุตร

http://khoon.msu.ac.th/full62/kanchana5255/titlepage.pdfการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริพร สุทธิยา

http://khoon.msu.ac.th/full23/siriporn2126/titlepage.pdf
ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 9 / วิทยานิพนธ์ ของ ประภัสสร คำภูษา

http://khoon.msu.ac.th/full10/prapatsorn854/titlepage.pdfการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกัญญา หมู่เจริญ

http://khoon.msu.ac.th/full6/suganya457/titlepage.pdf
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนการเรียนรู้ และเจตคติที่มีต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนเพื่อการสื่อสารและการสอน แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พวงพยอม แก้วเขียว

http://khoon.msu.ac.th/full11/phuanghayorm953/titlepage.pdfการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิเศษ เชยกระรินทร์

http://khoon.msu.ac.th/full103/wisest9908/titlepage.pdf
การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุรางค์ สายอุดม / 2541

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=5042
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / วีระชัย ไชยวงค์ / 2544

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7960
Top of Form 1

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2-3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง / ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Spe_Ed/Siriparn_S.pdf