Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.htmlการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีเรียนปนเล่น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / รัชนีวรรณ์ คำเฉลียว / 2543

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6345การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 / สุรางค์ สุวรรณหล่อ / 2546

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=10643การใช้แบบฝึกโคลซเพื่อเสริมทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 / อนงค์ อินตาพรหม / 2541 /

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=5126การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สุรางค์ ประเทศ / 2540

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4537การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ยุวดี ฉายแสง / 2542

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=5466


การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนภาษา แบบองค์รวม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Construction of English Reading and Writing Learning Plans Through Whole Language Approach for Prathom Suksa / วิกานดา จักรอิศราพงศ์ / 2553

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22584ผลของรูปภาพสองแบบต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / บงกช สำราญ / 2541

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=4842Top of Form 1

กรณีศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุด การสอนจอลลี่ โฟนิคส์ / อาจารี ศิริรัตนศักดิ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Ajaree_S.pdf


Top of Form 1

การพัฒนาชุดการสอนคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Kandawan_K.pdfการใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดท้าย สัตนันท์

http://khoon.msu.ac.th/full146/sudtay132706/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Self and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน กับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะภรณ์ ชัยสงค์

http://khoon.msu.ac.th/full147/piyaphon132772/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนแบบใช้เพลงประกอบและการสอนแบบการโต้ตอบทางสรีระ / วิทยานิพนธ์ ของ อรอุมา ราษฎร์วงศ์ศรี

http://khoon.msu.ac.th/full10/orn-u-ma852/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ B-SLIM Model / วิทยานิพนธ์ ของ ษมาสิริ โชติกลาง

http://khoon.msu.ac.th/full26/samasiri2414/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 โดยใช้วิธี การสอนตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิมพา อัมเพิลบี้

http://khoon.msu.ac.th/full169/pimpa135077/titlepage.pdfการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ ยิ่ง ประโกสันตัง

http://khoon.msu.ac.th/full13/ying1075/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเกมและเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จินตนา พรหมเมตตา

http://khoon.msu.ac.th/full75/jintana7135/titlepage.pdfการสร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง คำศัพท์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฉวีวรรณ ถาโท

http://khoon.msu.ac.th/full103/chaweewan9897/titlepage.pdfการสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือภาพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นันทพร ศักดิ์เทวินทร์

http://khoon.msu.ac.th/full16/nantaporn1395/titlepage.pdfปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / วิทยานิพนธ์ ของ สุธีรัตน์ พิมพ์บุญมา

http://khoon.msu.ac.th/full17/sutheerat1479/titlepage.pdfผลการใช้กลวิธีช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชลลดา เรืองฤทธิ์ราวี

http://khoon.msu.ac.th/full168/chonlada135023/titlepage.pdfผลของการใช้เกมบิงโกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐวลัย จันทร์สิงห์

http://khoon.msu.ac.th/full180/natwalai72/titlepage.pdf