Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html


การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ ของ รพีพรรณ พายุหะ

http://khoon.msu.ac.th/full169/rapeepan135160/titlepage.pdfผลการจัดกิจกรรมที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้ด้านปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรทัย รัตนสมัย

http://khoon.msu.ac.th/full172/oratai135398/titlepage.pdfผลการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ ของ ประสิทธิ์ เครือแตง

http://khoon.msu.ac.th/full174/prasit135635/titlepage.pdfผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw II / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พูนสิน ศรีแถลง

http://khoon.msu.ac.th/full171/poonsin135317/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์

http://khoon.msu.ac.th/full155/krittiya133668/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์

http://khoon.msu.ac.th/full151/nalinrat133201/titlepage.pdfผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณา

การชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา คำก้อน

http://khoon.msu.ac.th/full155/araya133671/titlepage.pdfการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภา อิโน

http://khoon.msu.ac.th/full146/wipa132681/titlepage.pdfผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ ดี วี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐชนา ระวิวงศ์

http://khoon.msu.ac.th/full139/nattachana131903/titlepage.pdfการพัฒนาการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้สื่อภาพยนตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวิทย์ คำมณี

http://khoon.msu.ac.th/full135/suwit131449/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การแสดงละคร ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อลิษา ประกอบเสียง

http://khoon.msu.ac.th/full124/alisa12209/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมใช้พจนานุ กรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประเทือง ประจวบสุข

http://khoon.msu.ac.th/full123/pratuang12148/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามยุทธศาสตร์

การเรียนรู้ด้านปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ลักษณาวดี ขุนวิช่วย

http://khoon.msu.ac.th/full121/luksanawadee11933/titlepage.pdf


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชราภรณ์ นวกะคาม

http://khoon.msu.ac.th/full121/patcharaporn11954/titlepage.pdf


การเปรียบเทียบความเข้าใจ และแรงจูงใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี KWL-PLUS กับ การสอนตามคู่มือครู (The comparison of Mathayom Suksa 3 students' reading comprehension and motivation between the instruction KWL-Plus and the teacher's mannual in learning English at Wattalbuk School Aumpur Kumpangsan Nakhorn Pathom) ระดับ ปริญญาโท  คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000000709


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบให้นักเรียนร่วมมือกันเรียนกับการสอนแบบปกติ (A comparison of English learning achievement of ninth grade students taught by cooperative learning technique and Traditional method) ระดับ ปริญญาโท  คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001050


การพัฒนาชุดฝึกการอ่านและการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of reading and speaking English drill and practice package on tourist attractions in Ratchaburi province for the ninth grade students) ระดับ ปริญญาโท   คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002264


การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ ข้อมูลท้องถิ่น เมืองกาญจนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of communicative English reading and writing skills exercises by using local information in Kanchanaburi for ninth grade students) ระดับ ปริญญาโท  คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002292


การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่นสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยางคำพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น (The development of supplementary English reading materials based on teenagers' problems for Mattayomsuksa three students, Yangkampittayakom School, Khonkaen) ระดับ ปริญญาโท    คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003325


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริงเกี่ยว

กับท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระดับ ปริญญาโท  คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003860


การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC (The development of learning outcomes on English reading and writing communication of the ninth grade students using the circ technique) ระดับ ปริญญาโท   คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003144


การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (The development of media for enhancing English vocabulary skills in everyday life by using cartoon animation for ninth graders) ระดับ ปริญญาโท   คลิกที่  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002830


Top of Form 1

การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ

สารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี / ศรัณย์ภรณ์ นาคา. http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Sarunporn_N.pdf  

Bottom of Form 1


Top of Form 1

การใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / เสาวณีย์ ณัฎฐาไกร.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Saowanee_N.pdf


การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาและความเชื่อ มั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบ

มุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 2) กับการสอนแบบเดิม / วราพร ทองจีน.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Waraporn_T.pdf


Top of Form 1

การใช้ผังมโนทัศน์ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 = Using concept maps to develop english reading comprehension skills of Mathayom Suksa 3 Students ผ่องศรี วงศ์กระจ่าง / ผ่องศรี วงศ์กระจ่าง / 2551

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=18519


การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันที่เรียนโดยวิธีสอน

แบบสัมพันธ์ขอบความหมาย / ธันย์จิรา ภูริอุดมเศรษฐ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Thanjira_P.pdfการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรม

โครงงานสำรวจ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร เสาร์ทอง

http://khoon.msu.ac.th/full96/somporn8842/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ

ตามสภาพจริง / วิทยานิพนธ์ ของ บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

http://khoon.msu.ac.th/full107/boonyarit10454/titlepage.pdfการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค จิ๊กซอว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งรัตน์ สหัสดี

http://khoon.msu.ac.th/full76/rungrat7262/titlepage.pdf


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเพื่อฝึกทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธาสินี บุญครอบ

http://khoon.msu.ac.th/full36/suthasinee3386/titlepage.pdf