Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html


Top of Form 1

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี / บัญชา อยู่ยง.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Bancha_Y.pdfการใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ของ บุษบง ปรีดาวงศากร.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Eng(M.A.)/Budsabong_P.pdfTop of Form 1

การใช้หนังสือพิมพ์เพื่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ของ สมพร ฉาโยทัย.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Somporn_C.pdf


Top of Form 1

การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ ; เตือนตา เลาสุขศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Suttira_P.pdf


Top of Form 1

การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนตามคู่มือครู / ของ วัฒนา กิจไพบูลย์พันธ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Wattana_K.pdf


การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเขียนและความสนใจในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยโครงสร้างระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เดิมกับการ สอนตามคู่มือครู / พระมหาสนิท บุญอ่อน.   

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Snit_B.pdfการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์กับการสอนตามแบบปกติ / มหิศร นันตโหลิต.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Mahison_N.pdfการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียน

รู้แบบศูนย์การเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม / ภัทราวดี ยวนชื่น.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Phattarawadee_Y.pdf


Top of Form 1

การเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดและความเชื่อมั่นในตนเองต่อการใช้ภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบ T.P.R. (Total Physical Response) ประกอบสื่อในชีวิตประจำวันกับการสอนตามคู่มือครู / ศิริวรรณ มาลัย.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Siriwan_M.pdf


การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน

แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 2) กับการสอนแบบเดิม / กัญณภัทร นิธิศวราภากุล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Kannapat_N.pdfการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธี

สอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) / ของ รจนา ชาญวิชิต.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_for_Lan(M.A.)/Rojana_C.pdfTop of Form 1

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้

โครงงาน / ของ สมพิศ พูลเจริญ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Sompit_P.pdfTop of Form 1

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการ

เรียนแบบร่วมมือในรูปแบบผสมผสาน / อุษนา บำรุงแคว้น.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Usana_B.pdfการพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สุวดี เมืองสุข.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Suwadee_M.pdfการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์.

http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chalermpon_S.pdf


Top of Form 1

การศึกษาความเข้าใจในการอ่านและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยโครงสร้างระดับยอด ประกอบกับการจัดกิจกรรม

การเรียนแบบ STAD กับการสอนตามคู่มือครู / สุจิตรา เวทยาวงศ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Sujittra_W.pdf


การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร / ขนิษฐา นาคน้อย.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Kanitta_N.pdf


Top of Form 1

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเีรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฎ์) / สุริยา ต้นทอง.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Suriya_T.pdfประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีต่อความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี / พลรบ พรายรักษา.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Ponrop_P.pdf


ผลการใช้กลวิธีการทำให้สำเร็จในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / ปรัศณีย์ ไลยประดิษฐ์วงศ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Tea_Eng_For_Lan(M.A.)/Prassanee_L.pdfการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโฆษณาในโทรทัศน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริการณ์ ตาปราบ

http://khoon.msu.ac.th/full169/sirikarn135088/titlepage.pdfผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบตามสไตล์การเรียนรู้ของ จอย รีด เพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เตือนใจ เจริญตา

http://khoon.msu.ac.th/full178/tuanjai136019/titlepage.pdfผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนัก

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนีย์ สร้อยนาก

http://khoon.msu.ac.th/full180/wantanee45/titlepage.pdfการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณาภรณ์ สกุลซ้ง

http://khoon.msu.ac.th/full145/wannaporn132569/titlepage.pdfการเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคล่องและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเทคนิคการใช้เทปช่วยและเทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน / วิทยานิพนธ์ ของ โสม รักเกียรติวินัย

http://khoon.msu.ac.th/full140/som132060/titlepage.pdf


การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์

จำลอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บวรจิต พลขันธ์

http://khoon.msu.ac.th/full146/bowornjit132684/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือพิมพ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุดารัตน์ น่วมจิตร์

http://khoon.msu.ac.th/full139/chudarat131925/titlepage.pdfการเปรียบเทียบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์และความคิดเห็น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวการสอนโดยตรงกับการแนวสอนโดยอ้อม = Comparison of English vocabulary knowledge, retention and opinion of Mathayom Suksa 2 students / นราวดี หลิมศิริ / 2553

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22687


การเพิ่มพูนความเข้าใจและความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 โดยการอ่านแบบกว้างขวาง = Enhancement of English reading comprehension and reading speed of Mathayom Suksa 2 students through extensive reading / ภัทธีรา มณีเลิศ / 2546

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=11519


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ ปริญญาโท    คลิกที่

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003855


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบวิชาภาษาอังกฤษ หลัก เรื่อง EAT WELL AND STAY HEALTHY สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (A study of learning achievement of computer assisted instruction for fundamental english on) ระดับ ปริญญาโท   คลิกที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000000804