Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.htmlTop of Form 1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรียนช่วงชั้น

ที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์ / วรพจน์ จิราพงษ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Poggade_C.pdfผลการเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสต์ / อุมาวิชนีย์ อาจพรม.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Umawitchanee_A.pdfTop of Form 1

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและการเห็นคุณค่า ในตนเองของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ กับการสอนด้วย สัญญาการเรียน / ชื่นทิพย์ อารีสมาน.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Chuentip_A.pdfการศึกษาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตาม แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / พิศเพลิน ภิรมย์ไกรภักดิ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pitplern_P.pdfการศึกษาการจัดสภาพการณ์เสริมความคิดเชิงคุณธรรมสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย / สมจิตต์ สุวรรณวงศ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Somchit_S.pdfกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบหัวเรื่อง ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / สุนันทา ศิริวัฒนานนท์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sunantha_S.pdfกระบวนการส่งเสริมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์ / พรใจ สารยศ.   

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pornjai_S.pdfกระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางกายภาพตรรกศาสตร์และสังคมของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ดัานสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / ปฤษณา สุริยะวงค์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Prisana_S.pdfความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตัค

ติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ (Problem solving ability on early childhood towards constructivist theory and conventional experiences provision)   

คลิกที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000000468ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กราฟิกประเภท

บิตแมพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (The effect of the computer multimedia instruction based on constructivist theory on bitmap graphic for bachelor's degree students of educational technology, Silpakorn University)   คลิกที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000005323ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดคอนสครัคติวิสต์ (A study of household chores learning achievement of fifth grade students taught by constructivist theory approach)  คลิกที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001031การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง  สารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 2 = Designing web-based instruction based on constructivism on nutrient for mathayom suksa 2 student / จรัล จันทิพย์ / 2552

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20245การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of Thai Language learning and teaching through constructivism for Mathayom Su / อรสา สนธิ / 2553

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24000การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน ทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชั่น

วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ภาวิณี คำชารี

http://khoon.msu.ac.th/full125/pawinee12348/titlepage.pdfการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดย

ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิตยา ฉิมวงศ์

http://khoon.msu.ac.th/full143/nittaya132355/titlepage.pdf


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ TAI / วิทยานิพนธ์ ของ ธรรมภรณ์ ปักกาเร

http://khoon.msu.ac.th/full179/thammaphon136090/titlepage.pdfการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถใน

การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต์และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อัญชลี มาลา

http://khoon.msu.ac.th/full175/anchalee135699/titlepage.pdfการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต   ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริ แคนสา

http://khoon.msu.ac.th/full45/siri4171/titlepage.pdfการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและ รูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์

http://khoon.msu.ac.th/full144/channarong132504/titlepage.pdfการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ ปราโมทย์ โพธิไสย

http://khoon.msu.ac.th/full102/pramote9788/titlepage.pdf


ผลการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางทำงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง การเรียนบนเครือข่ายที่สร้างตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อรอุมา ธรรมวันนา

http://khoon.msu.ac.th/full149/onuma133069/titlepage.pdfผลการเรียนรู้และการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปหัตถกรรม ตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เครื่องจักรสานพื้นบ้านอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ บุญชู ศรีเวียงยา

http://khoon.msu.ac.th/full169/boonchoo135142/titlepage.pdfผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา ในห้องเรียนของนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์

http://khoon.msu.ac.th/full127/darunnapa12537/titlepage.pdfผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง  เรียนรู้สื่อสารผ่านเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ

http://khoon.msu.ac.th/full184/pajimaporn377/titlepage.pdfผลการจัดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิธาน ฉันทิยานนท์

http://khoon.msu.ac.th/full176/withan135876/titlepage.pdfTop of Form 1

การเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางภาษาความคงทนในการเรียนรู้และความสนใจในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม

(Constructivism)กับการสอนแบบเดิม / สุทธิชา เพชรวีระ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Suticha_P.pdf


Top of Form 1

การพัฒนาความสามารถในการแก้ป้ญหาและความสนใจคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่5โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง / วรพล คงแก้ว.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Vorapon_K.pdf


Top of Form 1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน / ศุจิกา เพชรล้วน.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Sujika_P.pdf


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวิซึมกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม / สมกมล กาญจนพิบูลย์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Somkamol_K.pdf


Top of Form 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมหน่วย

การเรียนรู้ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) / นุชนารถ ภู่เจริญ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ele_Ed/Nutchanad_P.pdf


Top of Form 1

ผลการฝึกทักษะแบบสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่มีต่อความสามารถในการคิด

อย่างมีเหตุผลของนักเรียนที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบแผนการวิเคราะห์แบบกลุ่มสุ่ม (RBD) กับแบบแผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) / วิไล บุญณรังศรี ;    

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Wilai_B.pdf


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5 / ภคมน ผิวขาว.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Pakkhamonn_P.pdfTop of Form 1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม

สัมพันธ์ / ทศพล ดีกระจ่าง.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Tosapon_D.pdf