Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
My contact email   Info@prapasara.co.uk
www.prapasara.co.uk
https://twitter.com/Pla_Prapasara      http://facebook.com/plaparamet
Mail: info@prapasara.co.uk Mail: info@prapasara.co.uk About us
Home About us วิจัย & การสอน English I.T Maths & AAT Life in the U.K แม่และเด็ก เกร็ดความรู้ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
prapasara.co.uk
Home Home Home
จรรยาบรรณนักวิจัย สถิติ / วิจัย การติดตั้งAdobe  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ วิจัยคณิตศาสตร์   รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน1 วิจัยระดับชั้นอนุบาล วิจัยประถมศึกษาปีที่1 วิจัยประถมศึกษาปีที่2 วิจัยประถมศึกษาปีที่3 วิจัยประถมศึกษาปีที่4 วิจัยประถมศึกษาปีที่5 วิจัยประถมศึกษาปีที่6 วิจัย  กศน. การสอนแบบ M-I-A-P แผนการสอนอนุบาล บทคัดย่อ( KM) แผนการสอนชั้นป.1 แผนการสอนชั้นป.2 วิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ แผนการสอนชั้นป.3 แผนการสอนชั้นป.4 แผนการสอนชั้นป.5 แผนการสอนชั้นป.6 วิจัยคณิตศาสตร์ม.2 วิจัยประวัติศาสตร์ ค้นงานวิจัยม.สารคาม  วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  แผนการสอน_วพ. วิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัยกิจกรรมค่ายต่างๆ ตัวอย่างวิจัยสาขาเคมี ตัวอย่างวิจัยวิชาเคมี การเขียนภาษาอังกฤษ  วิจัยวิชาภูมิศาสตร์  วิจัยวิชาชีววิทยา วิจัยวิชาฟิสิกส์ วิจัยการพัฒนาสังคม วิจัยภาษาศาสตร์ ปัญหาการสอนอังกฤษ วิจัยวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ต้น วิจัยคณิตศาสตร์ม.ปลาย วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์ ม. 6 วิจัยวิชานาฎศิลป์ประถม ดูงานวิจัยฉบับเต็มMSU วิจัยสุขศึกษา-พลศึกษา วิจัย พรบ.การศึกษา วิจัยวิทย์เรื่องระบบนิเวศ วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ปวช. วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 6 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 5 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 4 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 3 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 2 วิจัยคณิตศาสตร์ ป. 1 วิจัยคณิตศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 1 วิจัย บริหารการศึกษา วิจัยบริหารงานโรงเรียน วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ ม. 6 วิจัยคณิตศาสตร์แบบฝึก วิจัยแบบผสม M M วิจัยแบบจิตปัญญา วิจัยหลักสูตรและการสอ วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 1 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 2 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 3 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 4 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 5 วิจัยวิชาภาษาไทย ม. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 6 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 5 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 4 วิจัยวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 2 วิจัยวิทยาศาสตร์  ป. 1 วิจัยวิทยาศาสตร์อนุบาล วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 6 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 5 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 4 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 3 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 2 วิจัยภาษาอังกฤษ  ป. 1 วิจัยภาษาอังกฤษอนุบาล วิจัยพฤติกรรมอนุบาล วิจัยสุขะ-พลศึกษา ป. 6 วิจัยองค์การแห่งเรียนรู้ วิจัยวิชาพระพุทธศาสนา วิจัยคอนสตรัคติวิสต์ วิจัยแบบร่วมมือ STAD วิจัยคอมพิวเตอร์ประถม วิจัยสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเลื่อนวิทยฐานะ วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยภาษาไทยประถม วิจัยการใช้ผังมโนทัศน์ วิจัยแบบร่วมมือJigsaw วิจัยแบบโครงงาน  Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220

ตัวอย่างวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กอนุบาลท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.htmlกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบหัวเรื่อง ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ / สุนันทา ศิริวัฒนานนท์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sunantha_S.pdfTop of Form 1

การเล่นสมมติแบบกึ่งชี้แนะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย / วันเพ็ญ ปุลพัฒน์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Wanpen_P.pdfTop of Form 1

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฎ

ด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัย / สุธาทิพย์ วิเชียรวัฒนชัย.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Suthathip_W.pdfTop of Form 1

การศึกษาเป็นที่ยอมรับของเพื่อนกับพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย / ศุภกุล เกียรติสุนทร.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Supakul_K.pdfการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมการเล่นของบิดามารดาและพฤติกรรมการปรับตัว ของเด็กปฐมวัย ในเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสุรินทร์ / คำพวง ห่อทอง.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Dev_Psy/Kompaung_H.pdf
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียน

อนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร / สุติมา วงศ์วัจนกุล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Dev_Psy/Sutima_W.pdfTop of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน / รัตนวลี รอดภิรมย์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Ratanavadee_R.pdfTop of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ชุดส่งเสริมความรู้ แก่ผู้ปกครอง ร่วมแรง ร่วมใจ สายใย ผูกพัน / ศิรินารถ วัฒนกุล.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sirinart_W.pdf
Top of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วน ร่วมและแบบครูไม่มีส่วนร่วม / สุทธิพรรณ ธีรพงศ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sudthipan_D.pdfการศึกษาพฤติกรรมความสุขของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมคุณค่าเพื่อชีวิต / ศรีวิไล เชาวน์ปรีชา.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sriwilai_C.pdf
Top of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดประสบการณ์แบบ โครงการ / อุลัย บุญโท.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Ulai_B.pdfการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบ

โครงการ / สืบศักดิ์ น้อยตัด.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Suebsak_N.pdf
Top of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ / ปัทมา ศุภกำเนิด.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pattama_S.pdfTop of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารสมมติ แบบกลุ่มกับแบบอิสระ / กลิ่นแก้ว มาตา.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Klinkaew_M.pdfการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบดนตรีและนิทานประกอบภาพ ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการช่วยเหลือ / จันทร์เพ็ญ สุภาผล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Chanpen_S.pdf
Top of Form 1

การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐาน ละครสร้างสรรค์ / ทัศนัย อุดมพันธ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Thassanai_U.pdfTop of Form 1

การสร้างแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร / พิศสมัย อรทัย.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Dev_Psy/Pisamai_O.pdfTop of Form 1

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครองและพฤติกรรมการดูโทรทัศน์กับ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในเขตการศึกษา 6 / จีรพรรณ นิสสภา.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis//Ear_Chi_Ed/Jeerapan_N.pdf
Top of Form 1

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเล่นและพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัย ของโรงเรียน แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร / ธรรมนูญ สุนทรพจน์โสภณ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Dev_Psy/Thrummnoon_S.pdfความสามารถในการจำแนกพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังการเลานิทาน

โดยใช้หุ่นมือและการเล่านิทาน โดยแสดงบทบาทสมมติประกอบ / สุดาวดี ใยพิมล.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sudavadee_Y.pdfTop of Form 1

แนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง / วารุณี เจริญรัตนโชติ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Warunee_C.pdfแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากกิจกรรมศิลปะแบบ สื่อผสมเป็นกลุ่ม / บุศรินทร์ สิริปัญญาธร.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Busarin_S.pdf
Top of Form 1

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย / รัชนก ก่อดิษฐ์.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Ratchanok_K.pdfผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย / ทิติลดา พิไลกุล.   

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Thitilada_P.pdf
ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย / ลักคะณา เสโนฤทธิ์.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Luckana_S.pdf
Top of Form 1

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมพับกระดาษที่มีต่อพฤติกรรมชอบสังคมของ

เด็กปฐมวัย / ผจงจิตต์ ช้างมงคล.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pajongjit_C.pdfTop of Form 1

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพัฒนาการของพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนร่วม / สุดาพร วิชิตชัยชาคร.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sudaporn_W.pdf
Top of Form 1

ผลการเล่านิทานประกอบภาพที่มีต่อพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อของเด็กปฐมวัย / นฤมล จิ๋วแพ.   

Bottom of Form 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Narumol_C.pdf